FR

Legal

Acerta Career Center respecteert jouw privacy

Acerta Career Center respecteert bij de verwerking van via de Acerta Career Center website ontvangen persoonsgegevens de bestaande wetgeving:

  • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  • het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van die wet.

Bezoekers kunnen op de Acerta Career Center website vrij hun persoonsgegevens registreren.

Het verzamelen van persoonsgegevens via de Acerta Career Center-website is voor Acerta Career Center geen doelstelling op zich. Acerta Career Center verzamelt via zijn websites geen persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor derden en geeft de persoonsgegevens ook niet door aan derden. Ingeval hiervan afgeweken wordt verbindt Acerta Career Center er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen.

Acerta Career Center zelf kan deze persoonsgegevens wel gebruiken met het oog op prospectie en de promotie van haar producten en diensten of die van de Acerta-groep of als statistisch materiaal voor het vastleggen van algemene bezoekersprofielen.

Contacten die aanleiding geven tot het verstrekken van een betalende of een wettelijk verplichte dienstverlening worden opgenomen in het betreffende klantenbestand.

Persoonsgegevens verkregen via contactformulieren worden niet opgeslagen in databases maar per e-mail onmiddelijk doorgezonden naar een centrale mailbox. Van daaruit wordt jouw bericht overgemaakt aan de verantwoordelijke voor de gevraagde dienstverlening of informatie. De meegedeelde, persoonlijke gegevens worden met dezelfde zorg omringd als bij gewone briefwisseling, fax of telefoon.

Ter bevestiging van de goede ontvangst van jouw contactformulier sturen wij jou steeds een dubbel van jouw eigen bericht. Vanaf die ontvangst kan het bericht voor de verdere verwerking rekenen op dezelfde prioritaire aandacht en zorg als de berichten die ons bereiken via een ander kanaal zoals brief, fax of telefoon.

Acerta Career Center maakt voor de vrij toegankelijke delen van zijn website alleen gebruik van cookies waarin voor jouw surfgemak je taalvoorkeur wordt opgenomen. Na jouw bezoek kan je dit eenvoudig via jouw webbrowser verwijderen.

Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen worden inzake privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf.

De Acerta Career Center website bevat ook doorklikmogelijkheden naar andere websites, maar is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met uw privacy omgaan.

Sollicitanten die via Acerta Career Center hun persoonsgegevens achterlaten in de vorm van hun CV worden opgenomen in het sollicitantenbestand.

Als klant/sollicitant heb je ten allen tijde het recht om gratis jouw persoonsgegevens in te kijken en om deze te laten schrappen of te verbeteren, behoudens de wettelijke bepalingen hieromtrent inzake de termijnen van bijhouden van bepaalde documenten en gegevens. Daarbij kan je verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie. De verantwoordelijke voor de verwerking van de via onze website verworven persoonsgegevens en data is onze webmaster tot wie je een aanvraag tot inzage en/of verbetering kan richten via e-mail. Mocht je vaststellen dat Acerta Career Center zake de bestaande wetgeving op bepaalde punten in gebreke zou blijven dan kan je hem dit eveneens melden.

Lees meer over de rechten inzake privacy.